Lektionsmaterial

Att arbeta med Majblomman i skolan öppnar upp för samtal om frågor med tydlig koppling till läroplan och kursplan.

I läroplanens övergripande mål och riktlinjer finns ett flertal punkter med direkt koppling till Majblommans syfte. Till exempel ska elever ”medverka till att hjälpa andra människor” och ”diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet”.

Dessutom tillfredsställs flera av kursplanens mål för åk 4-6 genom arbete med Majblomman. Nedanför kan du läsa några exempel. 

Samhällskunskap

Individer och gemenskaper
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. 

Rättigheter och rättsskipning
De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

Samhällsresurser och fördelning
Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 
Ekonomiska villkor för barn i Sverige och olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Beslutsfattande och politiska idéer
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut. 

Matematik

Tal i bråk- och decimalform
och deras användning i vardagliga situationer

Tal i procentform
och deras samband med tal i bråk- och decimalform

Rimlighetsbedömningar
och uppskattningar vid beräkningar i vardagliga situationer

Tabeller och resultat
för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Svenska

Retorik
Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser

Religion

Etik
Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. 

Om skolans uppdrag står dessutom att:

”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. /…/ Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Från och med 2019 kan alla barn som deltar i Majblommans insamling ta betalt via Swish med hjälp av en QR-kod som skall registreras i Majblommans app eller på hemsidan. Detta skapar ett bra tillfälle att använda och föra samtal om digital teknik. Att delta i insamlingen främjar även tidigt socialt entreprenörskap då barnen som säljer majblommor är med och bygger ett starkare samhälle för alla.

HÄR KOMMER MATERIAL OCH LEKTIONSPLANERING ATT FINNAS FÖR NEDLADDNING INOM KORT!