0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hem

Sätt Majblomman på schemat

Majblomman har sedan starten 1907 haft ett nära samarbete med skolan. Majblommans verksamhet görs möjlig av barn och finns till för barn vilket gör skolan till en naturlig samverkanspart. Att arbeta med Majblomman i skolan öppnar upp för samtal om frågor med tydlig koppling till såväl värdegrund och skolans övergripande uppdrag som till läroplan och specifika ämnesmål.

Använd lektionsplanerna för att koppla arbetet med Majblomman till undervisningen. De två första lektionerna, lektion ett och lektion två passar bra att göra innan insamlingen. De problematiserar barnfattigdom och belyser Majblommans arbete. Lektionsplanerna består av en lärarhandledning och elevmaterial. Det är viktigt att du läser igenom lärarhandledningen innan ni använder elevmaterialet. Filmerna som hänvisas till i materialet finns längre ned på denna sidan. 

Bra att känna till är att klasserna bara genom att delta i insamlingen uppfyller många av läroplanens mål – utan att ens använda lektionsplanerna. Ladda ner och läs!

Det kommer två lektioner till!

Lektion två och tre passar bra att göra efter insamlingen. En av dem är till som hjälp att fylla i redovisningskuvertet. En där barnen får utvärdera och sprida budskapet om vad de varit med om vidare till andra barn.

Skolans värdegrund

Skolan ska

aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

ge eleverna möjlighet att hjälpa andra människor, och kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen och i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor.

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

gestalta och förmedla solidaritet mellan människor, rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Samhällskunskap

Individer och gemenskaper
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. 

Rättigheter och rättsskipning
De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

Samhällsresurser och fördelning
Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 
Ekonomiska villkor för barn i Sverige och olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Beslutsfattande och politiska idéer
Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut. 

Svenska

Retorik
Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Tala, lyssna och samtala
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. 

Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning och källkritik
Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Religion

Etik
Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. 

Matematik

Tal i bråk- och decimalform
och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform
och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Rimlighetsbedömningar
och uppskattningar vid beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet och statistik
Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram

Om skolans uppdrag står dessutom att:

”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. /…/ Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Alla barn som deltar i Majblommans insamling kan ta betalt via Swish med hjälp av en QR-kod som skall registreras i Majblommans app eller på hemsidan. Detta skapar ett bra tillfälle att använda och föra samtal om digital teknik. Att delta i insamlingen främjar även tidigt socialt entreprenörskap då barnen som säljer majblommor är med och bygger ett starkare samhälle för alla.