0

Inga produkter i varukorgen.

Hem

Majblomman och de globala målen

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Majblomman stöttar Agenda 2030 och arbetar aktivt för att uppnå målen som ingår.

Läs mer om målen i FN:s Agenda 2030

Hållbarhet

Majblomman stöttar och arbetar aktivt för att bidra till FN:s globala mål i Agenda 2030. Fem områden är i fokus för vårt hållbarhetsarbete:

  • Vårt sociala ansvar
  • Våra samarbeten
  • Inköp och leverantörer
  • Transporter och resor
  • Digitalisering

Läs mer om arbetet i vår hållbarhetspolicy.

Mål 1: Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Majblomman grundades 1907, när Fattigsverige var verklighet för många, många barn. Sedan dess har organisationen gjort insatser, alltid med utgångspunkt i barns samtida levnadsvillkor. På 2020-talet handlar barnfattigdomen om brist på pengar, men också om att barn i ekonomisk utsatthet hamnar på marginalen vad gäller utbildning, fritid, och hälsa. Majblomman arbetar därför både med direkt ekonomiskt stöd till enskilda barn och med opinionsbildning kring barnfattigdomens många konsekvenser.  

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Ett av Majblommans prioriterade uppdrag är att verka för alla barns rätt till en meningsfull fritid. En stor del av det ekonomiska stöd vi ger till enskilda barn går till just aktiviteter och utrustning, liksom till rekreation exempelvis på skollov. Vi finansierar också forskning kring barns vård, rehabilitering, livsföring och hälsa. Majblomman driver samtidigt opinion för barns rätt till ett gott liv och en meningsfull fritid.

Mål 4: God utbildning

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Ytterligare ett av Majblommans prioriterade uppdrag är att uppmärksamma och motverka otillåtna kostnader i skolan. Det gör vi mot bakgrund av alla barns rätt till en likvärdig utbildning, fri från avgifter. Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till exempelvis skolresor, skolväskor och träningsskor för att barn ska kunna studera på lika villkor. Vidare skapar vi opinion för att belysa och motverka den geografiska och pedagogiska segregation som inverkar särskilt negativt på barn i ekonomisk utsatthet.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter. Mål 10 handlar om att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Majblomman utgår alltid från barnkonventionen och dess katalog av rättigheter som ovillkorligen gäller alla barn. Vår utgångspunkt är vidare att jämlikhet gynnar både individen och samhället i stort. Att motverka barnfattigdom genom stöd till enskilda individer och opinionsbildning för övergripande jämlikhet mellan barn är grundläggande för vårt arbete.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

I över hundra år har Majblomman samlat Sverige som samhälle genom en inkluderande tradition som hålls levande av alla barn som säljer majblommor varje vår. Lika länge har Majblomman låtit pengarna från barnens insamling stärka enskilda barn och grupper av barn i skenet av samtida, strukturella problem med inverkan på barns liv.

Majblommans insatser verkar också på samhällelig nivå genom det opinions- och påverkansarbete som vi bedriver. Det har sin utgångspunkt i de behov som Majblomman identifierar hos vår målgrupp, och syftar till att stärka varje barns förutsättningar och livschanser. En bärande del i detta arbete är problembeskrivning, ansvarsutkrävande och rekommendationer visavi beslutsfattare och institutioner.