0

Inga produkter i varukorgen.

Integritetspolicy: Hur Majblomman använder personuppgifter

 1. Ibland lånar vi dina personuppgifter
 2. Personer vi sparar personuppgifter om
 3. Barn
  1. Ekonomiskt stöd
  2. Majblommeförsäljning
  3. Tävlingar
  4. Sociala medier, reklam eller trycksaker
  5. Kontakter
 4. Vuxna
  1. Förälder/vårdnadshavare
  2. Intygsgivare
  3. Konsumenter/majblommeköpare
  4. Gåvogivare
  5. Lärare/skolkontakter/föreningsledare
  6. Företrädare för samarbetspartners
  7. Stipendiesökande forskare
  8. Beslutsfattare och influencers
  9. Volontärer
  10. Kontakter
 5. Hur länge sparar Majblomman personuppgifter? 
 6. När samlar Majblomman in personnummer?
 7. Vilka använder personuppgifterna?
 8. Dina rättigheter 
 9. Hur du lämnar klagomål
 10. Hur du kontaktar oss

1. Ibland lånar vi dina personuppgifter

För att Majblomman ska kunna bedriva ett bra arbete med att minska barnfattigdomen i Sverige behöver vi i vissa fall samla in och spara personuppgifter. Personuppgifter är information om dig såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, e-postadress eller annan information som kan kopplas till dig personligen. Vi på Majblomman sparar personuppgifter om barn och vuxna. Det gör vi av flera anledningar. Vi behöver bland annat veta vilka som är med och säljer majblommor, vilka våra blommande företag är, vilka som är med i våra tävlingar eller som kontaktar oss och söker ekonomiskt stöd.

Det är du som bestämmer över dina personuppgifter. Vi lånar dem bara för olika ändamål och vill här informera dig om hur det hela går till.

2. Personer vi sparar personuppgifter om

I en stor organisation som Majblomman finns många inblandade. Volontärer, barn, anställda, lärare, skolor och föräldrar engagerar sig för att möjliggöra insamlingsarbetet. Barn och familjer söker ekonomiskt stöd och forskare ansöker om pengar för viktiga forskningsinsatser. Vi har ett representantskap och en styrelse som fattar centrala beslut för vår organisation. Vi samarbetar med beslutsfattare, organisationer och företag.

För att beskriva hur vi samlar in, sparar och använder personuppgifter i vårt arbete beskriver vi vår hantering av personuppgifter en kategori i taget.

3. Barn

3:1 Ekonomiskt stöd

Vi ger, med hjälp från våra lokala majblommeföreningar, ekonomiskt stöd till barn runt om i Sverige. För att kunna hantera din ansökan och fatta beslut om att ge ekonomiskt stöd sparar vi personuppgifter i din ansökan med vårdnadshavares godkännande. Som beslutsunderlag sparar vi även eventuella hälsointyg. Uppgifter om din hälsa klassificeras som känsliga personuppgifter. Det betyder att vi är särskilt försiktiga och skyddar dessa uppgifter extra mycket.

3:2 Majblommeförsäljning

Anmälan för att sälja majblommor görs på olika sätt. Vanligt är att en lärare eller ledare anmäler sina elever/föreningsmedlemmar att sälja majblommor. Du kan också anmäla dig via vår hemsida eller app. I båda fallen samlar vi in och använder ditt namn, din klass och din skola eller förening. 

Att hålla redan på din försäljning, informera dig om hur mycket du har sålt och ge dig hjälp ifall du behöver, anser vi utgör ett sådant berättigat intresse som tillåter oss att behandla dina personuppgifter. Vi sparar dina personuppgifter i max två år från registreringen, med undantag för de uppgifter som är nödvändiga för vår bokföring som sparas i minst sju år.

Vi lämnar nödvändiga personuppgifter till banker så att de kan betala dig. Om du begär utbetalning av din provision via Swish, begär vi in ditt Swishnummer och personnummer. Dessa uppgifter sparas i minst sju år, enligt bokföringslagen.

3:3 Tävlingar

När du är med och tävlar på våra sociala medier eller i Majblommans app sparar vi ditt namn, användarnamn, din e-postadress eller telefonnummer och ibland även uppgifter om din skola och din klass. Det gör vi för att vi ska kunna utse vinnare och dela ut priser. Vi anser att vi har ett berättigat intresse av att samla in och använda dina personuppgifter. När tävlingsperioden är över och priserna delats ut tar vi bort dina uppgifter.

3:4 Sociala medier, reklam eller trycksaker

Vi använder ibland bilder på barn för att marknadsföra Majblommans arbete. Det gör vi genom bilder på vår hemsida, i våra sociala medier, i reklamfilmer och/eller i olika trycksaker. Om du är över 13 år och syns på en bild vi vill använda frågar vi alltid dig om du tycker det är okej att vi använder bilden. Vi ber om ditt godkännande innan en bild läggs upp. Om du är under 13 år frågar vi alltid din förälder om tillstånd att lägga upp bilden. Om du senare kommer på att du inte vill finnas med på bild kan du eller din förälder alltid kontakta oss, så tar vi bort bilden på dig.

3:5 Kontakter

För att kunna besvara alla bra frågor du ställer till oss samlar vi in och sparar ditt namn och din e-postadress. Det gör vi med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig och ge svar på dina frågor.

4. Vuxna

4:1 Förälder/vårdnadshavare

Som förälder är du särskilt viktig för Majblomman. Vi behandlar dina personuppgifter av flera anledningar. Ofta anger barnet dina personuppgifter såsom ditt namn, telefonnummer, din adress och e-postadress när de registrerar sig på våra olika kontaktytor. Det görs bland annat vid registrering för försäljning av majblommor eller vid ansökningar om ekonomiskt stöd.

Vid försäljning behandlar vi dina kontakt- och bankuppgifter för att kunna betala ut ersättning till barnet och kunna kommunicera med dig för att säkerställa att allt går rätt till i försäljningen. Om barnet begär utbetalning av sin provision via Swish, begär vi in ditt Swishnummer och personnummer. Dessa uppgifter sparas i minst sju år, enligt bokföringslagen.

Vid ansökningar om ekonomiskt stöd behöver vi dina personuppgifter för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. Dina personuppgifter samlar vi då in med ditt godkännande. Vid ansökningar om ekonomiskt stöd så sparas dina personuppgifter högst tio år efter utbetalning.

Vid tävlingar behöver vi ibland dina kontaktuppgifter för att kunna administrera tävlingen och dela ut eventuella vinster.

Att kunna kontakta dig i samband med barnets kontakter med oss på Majblomman anser vi utgör ett sådant berättigat intresse som tillåter oss att behandla dina personuppgifter.

4:2 Intygsgivare

Vid ansökningar om ekonomiskt stöd behöver vi dina personuppgifter i din egenskap av intygsgivare, för att kunna handlägga ansökan och bedöma förutsättningarna för ekonomiskt stöd. Vi bedömer att intresset av att kunna kontrollera ansökan om ekonomiskt stöd väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade och stödjer vår behandling på en intresseavvägning. Vid ansökningar om ekonomiskt stöd sparas dina uppgifter högst tio år efter beslut om ekonomiskt stöd.

4:3 Konsumenter/majblommeköpare

Att köpa en majblomma är att ge en gåva till Majblommans arbete med att motverka barnfattigdomen i Sverige. När du köper majblommor av barn, direkt eller via barnets webbshop, eller beställer produkter från vår blombutik behöver vi samla in och spara ditt för- och efternamn, din adress, ditt telefonnummer samt din e-postadress. Dessa uppgifter, samt ditt kortnummer om du betalar med kort, behöver vi för att kunna ta betalt för ditt köp, skicka hem de produkter du beställt och kontakta dig. Efter att du köpt majblommorna sparar vi dina personuppgifter i tre år, enligt riktlinjer från Giva Sverige, för framtida kontakter. Det stödjer vi på vårt berättigade intresse av att som hjälporganisation kunna kontakta dig. Du kan alltid avböja framtida kontakter. Vi sparar uppgifter nödvändiga för vår bokföring i minst sju år.

När du köper en majblomma ett barns webbshop skickar vi vidare ditt namn till barnet, så att det kan se vem som köpt. Du kan också välja att vara anonym vid majblommeköpet.

4:4 Gåvogivare

För att kunna ta hand om din gåva behöver vi hantera dina personuppgifter. Väljer du att betala via Swish sparar vi ditt namn och telefonnummer. Vid behov tar vi löpande kontakt via mejl, telefon, sms och brev. Betalar du till vårt plus-/bankgiro sparas ditt namn, din adress samt ibland ditt plusgironummer. Överför du pengar från ett personkonto sparas ditt personnummer – då det utgör ditt kontonummer. Använder du autogiro sparas ditt namn, din adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer och bankkontonummer. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna erbjuda dig automatisk betalning. 

Efter att du givit oss en gåva sparar vi dina personuppgifter i tre år, enligt riktlinjer från Giva Sverige, för framtida gåvokontakter. Det stödjer vi på vårt berättigade intresse av att som hjälporganisation kunna kontakta dig. Du kan alltid avböja framtida kontakter. Vi sparar uppgifter nödvändiga för vår bokföring i minst sju år.

4:5 Lärare/skolkontakter/föreningsledare

Skolor och föreningar över hela Sverige engagerar sig i det årliga insamlingsarbetet. För att kunna bedriva insamlingsarbetet sparar vi kontaktuppgifter till lärare, skolkontakter och föreningsledare som är med och engagerar sig. Uppgifter om lärare, skolkontakter och föreningsledare hanteras inom Majblommans organisation. Då insamlingsarbetet återkommer årligen sparar vi dina kontaktuppgifter till dess du meddelar att du inte längre vill delta.

Vi samlar in och använder kontaktuppgifter till våra skol- och föreningskontakter med stöd av det berättigade intresse vi har i att kunna kommunicera, bedriva och utveckla insamlingsarbetet.

4:6 Företrädare för samarbetspartners

För att bedriva insamlingsverksamhet som ideell organisation sparar vi kontaktuppgifter till företrädare och medarbetare hos företag och organisationer vi samarbetar med. Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna bedriva ett gott samarbete och ha god kommunikation. Vi anser att detta utgör ett berättigat intresse som tillåter oss att hantera dessa uppgifter.

Dina kontaktuppgifter kan i enskilda fall komma att meddelas andra organisationer och företag vi samarbetar med. I sådana fall förmedlas dina kontaktuppgifter vidare som en naturlig del i att administrera olika evenemang och samarbeten.

4:7 Stipendiesökande forskare

När du söker stipendium behöver vi spara dina kontaktuppgifter för att hantera din ansökan och fatta beslut om stipendium. Vår grund för att i ansökan samla in och använda uppgifterna är vårt berättigade intresse av att handlägga den ansökan om stipendium du skickar in till oss. Vi sparar uppgifter om dig som ansökt för att kunna referera till din forskning.

4:8 Beslutsfattare, influencers och ambassadörer

För att främja Majblommans opinionsbildande verksamhet och lyfta frågor om barns rättigheter sparar vi kontaktuppgifter till beslutsfattare, influencers och ambassadörer. Det gör vi för att kunna kontakta dig som opinionsbildare för att lyfta frågor om barns rättigheter. Att möjliggöra Majblommans opinionsbildande verksamhet anser vi utgör ett sådant berättigat intresse som ger stöd åt att vi får spara dina kontaktuppgifter.

4:9 Lokalföreningsmedlemmar/volontärer

För att kunna organisera Majblommans arbete och ha kontakt med våra medlemmar/volontärer samlar vi in och använder namn och kontaktuppgifter. Uppgifter du ger in som medlem/volontär delas inom Majblommans organisation. Det gör vi för att samordna olika insatser i vårt arbete. Som medlem/volontär har du ett anställningsliknande förhållande till oss på Majblomman. Vi sparar och använder därför dina uppgifter med stöd av att kunna fullgöra vårt avtal med dig som anmält dig som medlem/volontär.

4:10 Kontakter

För att vi på Majblomman ska kunna besvara dina frågor samlar vi in och sparar nödvändiga kontaktuppgifter du anger i e-post eller per telefon. Det gör vi med stöd av vårt berättigade intresse av att återkomma till dig och besvara dina frågor.

5. Hur länge sparar Majblomman personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med att vi samlar in uppgifterna, eller så länge vi annars enligt lag är skyldiga att göra det. Därefter raderar vi personuppgifterna. När så är möjligt anges i denna policy en viss särskild lagringstid. Om vi sparar och använder dina personuppgifter med stöd av ditt godkännande slutar vi använda uppgifterna och raderar dem om du tar tillbaka ditt godkännande.

6. När samlar Majblomman in personnummer?

Majblomman använder endast tiosiffriga personnummer när det är tydligt att hela personnumret behövs. Om det, för vad vi tänker använda uppgifterna till, räcker med födelseår eller födelsedatum använder vi dessa kortare nummer istället.

7. Vilka använder personuppgifterna?

Personuppgifter som Majblomman samlar in och sparar hålls som huvudregel inom Majblommans egen organisation. Det betyder att dina personuppgifter kan lämnas mellan Majblommans Riksförbund och lokala majblommeföreningar. De som behöver dina personuppgifter för sina arbetsuppgifter ska vara dem som har tillgång till uppgifterna. Företag som hjälper oss med IT-drift och andra tjänster kan komma att ges tillgång till personuppgifter. Banker får personuppgifter av oss för att kunna göra utbetalningar. De som får tillgång till uppgifterna har tystnadsplikt och vidtar särskilda skyddsåtgärder för att dina uppgifter ska ges ett bra och säkert skydd.

Majblomman har själv ingen hantering av personuppgifter som sker utanför EU eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om dina uppgifter av något skäl behöver skickas utanför EU/EES ser vi till att dina uppgifter skyddas.

8. Dina rättigheter

Du har alltid rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter.

Om du skulle vilja undersöka vilka personuppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta oss och fråga efter ett så kallat registerutdrag. När du kontaktar oss kan du behöva intyga vem du är. Vi kan fråga dig om din identitet för att vara säkra på att vi ger informationen till rätt person.

Vi är glada om du hör av dig om dina personuppgifter inte stämmer eller ändras, så rättar vi uppgifterna. För att vi ska kunna kontakta dig är det viktigt att vi har uppdaterade namn- och adresslistor.

Om du tycker att vi inte följer reglerna för personuppgifter har du rätt att be om att vi inte använder dina uppgifter på ett visst sätt. Du har också rätt att be om att vi tar bort överflödiga personuppgifter.

Om vi sparar och använder dina personuppgifter med ditt godkännande eller med grund i ett avtal vi har med dig har du rätt att be oss skicka över uppgifterna om dig till ett annat företag eller annan organisation.

9. Hur du lämnar klagomål

Skulle du uppleva att vi inte hanterar dina personuppgifter på rätt sätt har du rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten och lämna klagomål. Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som övervakar att företag och organisationer följer reglerna för användandet av personuppgifter och du kan kontakta dem via e-post till imy@imy.se. Vill du lära dig om mer om personuppgifter, besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida imy.se.

10. Hur du kontaktar oss

Har du några frågor om hur vi samlar in, sparar och använder dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@majblomman.se så berättar vi mer.

Vi uppdaterade denna information om hur vi använder personuppgifter den 24 mars 2022.