0

Inga produkter i varukorgen.

Sätt Majblomman på schemat

Majblomman har sedan starten 1907 haft ett nära samarbete med skolan. Majblommans verksamhet görs möjlig av barn och finns till för barn vilket gör skolan till en naturlig samverkanspart. Att arbeta med Majblomman i skolan öppnar upp för samtal om frågor med tydlig koppling till såväl värdegrund och skolans övergripande uppdrag som till läroplan och specifika ämnesmål.

Filmer till lektionsmaterialet

Skolans värdegrund

Skolan ska:

 • aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.
 • ge eleverna möjlighet att hjälpa andra människor, och kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen och i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor.
 • främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
 • gestalta och förmedla solidaritet mellan människor, rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Samhällskunskap

Individer och gemenskaper

 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället. 

Rättigheter och rättsskipning

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. 

Samhällsresurser och fördelning

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion. 
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut. 

Svenska

Retorik

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. 
 • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Religion

Etik

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. 

Matematik

Tal i bråk- och decimalform
och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform
och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Rimlighetsbedömningar
och uppskattningar vid beräkningar i vardagliga situationer.

Sannolikhet och statistik
Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram

Om skolans uppdrag står dessutom att:

”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. /…/ Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Alla barn som som deltar i Majblommans insamling 2024 säljer fysiska majblommor och vår digitala majblomma via personliga webbshoppar. Dessa skapas i Majblommans app eller på hemsidan. För att sälja majblommor kan barnet sedan sprida länken till sin webbshop. Detta skapar ett bra tillfälle att använda och föra samtal om digital teknik. Att delta i insamlingen främjar även tidigt socialt entreprenörskap då barnen som säljer majblommor är med och bygger ett starkare samhälle för alla.