0

Du har inga produkter i varukorgen.

Hem

Forskning vi stödjer

Majblommans forskningsbidrag avser forskning som kan göra skillnad för barn och ungdomar i utsatta levnadssituationer och som direkt involverar barn och ungdomar. Majblomman avsätter 1 miljon kronor per år i forskningsbidrag.

Majblomman delar ut forskningsbidrag till samhällsvetenskaplig, utbildningsvetenskaplig och medicinsk forskning som syftar till kunskapsutveckling avseende barn och ungdomar i Sverige, deras levnadsvillkor och delaktighet, vardag och hälsa och som på grund av sociala eller ekonomiska förhållanden, funktionsnedsättning eller sjukdom är särskilt utsatta. Forskningsbidrag lämnas inte till projekt av grundforskningskaraktär eller för resor. Inte heller ges bidrag till registerforskning eller laboratoriestudier.

I enlighet med Barnkonventionen välkomnas projekt där barn och ungdomar själva kommer till tals. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt prioriteras liksom projekt som berör barn och ungdomar från familjer med belastad ekonomi.

Rolf Zetterströmstipendiet

Framlidne Rolf Zetterström, professor emeritus i pediatrik vid Karolinska Institutet, arbetade hela livet för barns hälsa och välbefinnande, dels som chef för barnsjukvården först i Göteborg, senare Stockholm, och dels genom ett långt engagemang i Majblomman. Inför hans 90-årsdag instiftades ett särskilt Majblommestipendium i hans namn.Det ges till det av årets forskningsprojekt som har den högsta vetenskapliga kvaliteten, och som bäst följer Rolf Zetterströms intentioner.

Forskningsrådets sammansättning och arbetsgång

Forskningsrådet består av fem ledamöter (varav en ordförande) med expertis inom Majblommans områden, för närvarande inom socialt arbete, pediatrik/barnpsykiatri, psykologi, specialpedagogik, barnmedicin samt barnneurologi. Vid nyval ansvarar ordförande för nyrekrytering och föreslår ledamöter för styrelsen som beslutar. Ordförande för forskningsrådet utses av styrelsen och ingår som medlem av Majblommans styrelse. 

Villkor för forskningsbidrag

 • Sista dag för ansökan är 2019-12-08. Skriftligt besked lämnas i mitten av februari 2020.
 • Medel beviljas för ett år i taget, men samma projekt kan få fortsättningsbidrag under två år efter förnyad ansökan. 
 • Forskningsbidrag betalas ut licstuderande/doktorander eller disputerade forskare som stipendiemånader, som regel maximalt 6 månader. 
 • För disputerad är stipendiet 18000 kr/mån och 15 000 kr/ mån för odisputerad doktorand/forskare. 
 • Stipendier är undantagna från skatteplikt och därmed saknas viss social trygghet. Intyg om tjänstledighet lämnas vid rekvisition av bidraget.
 • Slutrapport med ekonomisk redogörelse lämnas när projektet avslutats. Mottagare har 2 år på sig att rekvirera bidraget. 
 • När sökande fått besked om bidrag, skickar de in en kort (max 1⁄2 A4-sida) som på populärvetenskapligt språk redogör för projektet. Efter avslutat projekt kompletteras texten med information om resultat av studien. 

Ansökningshandlingar

 • Använd ansökningsblanketten som finns längre ner på sidan.
 • Projektbeskrivning, max 5 sidor. Skrivet på svenska.
 • Redogörelse för projektbudget och de sökta medlens användning.
 • Meritförteckning, max 2 sidor inklusive förteckning över utgivna skrifter de senaste fem åren. Meritförteckningen ska innehålla:
  • Uppgifter om utbildning
  • Antagen till forskarutbildning, årtal samt handledare och ämnesområde
  • Doktorandanställning (utbildningsbidrag, kr/mån)
  • Förteckning över utgivna skrifter de senaste fem åren.
 • Aktuellt tillstånd från etisk kommitté eller redogörelse för etiska överväganden.
 • Årsrapport inklusive populärvetenskaplig sammanfattning, max 1 sida ska medsändas om den sökande har ett tidigare beviljat forskningsbidrag från Majblomman.
 • Ansökningshandlingarna ska skickas in i 1 original och 5 kopior till:
  • Central Admin, Lillemor Emring, Box 2514, 403 17 Göteborg.
 • Sökanden som tidigare fått forskningsbidrag från Majblomman måste lämna årsrapport för att komma ifråga för nytt bidrag.
 • Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Tidigare års beviljade anslag